اصول اولیه پلاگین

پلاگین در بلودیت در فولدر bl-plugins قرار دارد، و برای خود ساختار از پیش تعیین شده ای دارند. هر پلاگین در بلودیت یک شی با هوک ها (متدهای) مختلفی می باشند.

ساختار فولدر و فایل ها

این ساختار اجباری فولدر و فایل ها برای پلاگین است.

/bl-plugins/{PLUGIN_NAME}/
  languages/en.json
  metadata.json
  plugin.php

نام و توضیحات

نام و توضیحات پلاگین در فایل JSON به نام languages/en.json قرار دارد.

{
  "plugin-data":
  {
    "name": "Hello World",
    "description": "Print Hello World in the sidebar"
  }
}

اطلاعات

اطلاعات پلاگین در فایل JSON به نام metadata.json قرار دارد.

{
  "author": "Bludit",
  "email": "",
  "website": "https://plugins.bludit.com",
  "version": "1.0",
  "releaseDate": "2018-08-01",
  "license": "MIT",
  "compatible": "3.0",
  "notes": ""
}

سلام دنیا

پلاگین سلام دنیا برای بلودیت، کد پایین باید در فایلی به نام plugin.php قرار بگیرد.

<?php
  class pluginHello extends Plugin {
    public function siteSidebar() {
      echo 'Hello world';
    }
  }
?>
دانلود
سورس کد فایل پلاگین سلام دنیا را دانلود کنید.