ترجمه یک قالب

هر قالب یک فولدر languages دارند، از داخل این فولدر می توانید برای زبان های مختلف فایل های دلخواه ایجاد کنید.

/bl-themes/{THEME_NAME}/languages/
  de_DE.json
  en.json
  es.json
  fr_FR.json
  ...
انکودینگ فایل
تمام فایل های زبان به فرمت JSON هستند و انکودینگ آنها UTF-8 می باشد.

در اینجا مثالی از زبان انگلیسی en.json است. هر خط در فایل en.json یک جفت مقدار-کلیدی است که کلید در سمت چپ و مقدار در سمت راست قرار می گیرد.

{
  "theme-data":
  {
    "name": "Pure",
    "description": "Simple and clean, based on the framework Pure.css."
  }
}

همانطور که می بینید، شما کادری به نام theme-data دارید، که شامل نام و توضیحات قالب.

در اینجا مثالی از زبان اسپانیایی داریم، فایل در مسیر /bl-plugins/{THEME_NAME}/languages/es.json قرار دارد.

{
  "theme-data":
  {
    "name": "Pure",
    "description": "Simple y minimalista, basado en el framework Pure.css."
  }
}