ترجمه یک پلاگین

هر پلاگین یک فولدر languages دارند، از داخل این فولدر می توانید برای زبان های مختلف فایل های دلخواه ایجاد کنید.

/bl-plugins/{PLUGIN_NAME}/languages/
  de_DE.json
  en.json
  es.json
  fr_FR.json
  ...
انکودینگ فایل
تمام فایل های زبان به فرمت JSON هستند و انکودینگ آنها UTF-8 می باشد.

در اینجا مثالی از زبان انگلیسی en.json است. هر خط در فایل en.json یک جفت مقدار-کلیدی است که کلید در سمت چپ و مقدار در سمت راست قرار می گیرد.

{
  "plugin-data":
  {
    "name": "Page list",
    "description": "Shows the list of pages in order."
  },

  "home": "Home",
  "show-home-link": "Show home link"
}

همانطور که می بینید، شما کادری به نام plugin-data دارید، که شامل نام و توضیحات پلاگین است، و در کادرهای روبرو جمله ای است برای پلاگین به نام home و show-home-link.

در اینجا مثالی از زبان اسپانیایی داریم، فایل در مسیر /bl-plugins/{PLUGIN_NAME}/languages/es.json قرار دارد.

{
  "plugin-data":
  {
    "name": "Listado de paginas",
    "description": "Muestra el listado de paginas en orden."
  },

  "home": "Inicio",
  "show-home-link": "Mostrar link de la pagina de incio"
}