عنوان و توضیحات

بلودیت helpers را عرضه کرده تا به توسعه دهندگان کمک کرده آن‌ها کدهای کمتر و تمیزتری بنویسند

عنوان

چاپ برچسب <title> مربوط به head در محتوای داینامیک. عنوان پیکربندی تعریف شده در تنظیمات وبسایت شما را بر می‌دارد.

<?php
 echo Theme::metaTags('title');
?>

خروجی HTML

<title>Page title | Title site</title>

توضیحات

چاپ برچسب <description> مربوط به head در محتوای داینامیک. عنوان پیکربندی تعریف شده در تنظیمات وبسایت شما را بر می‌دارد.

<?php
 echo Theme::metaTags('description');
?>

خروجی HTML

<meta name="description" content="Description about your site">

مثال

کد HTML و PHP بعدی یک مثال کامل از چگونگی استفاده از عنوان و توضیحات در یک قالب است.

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <?php
   echo Theme::metaTags('title');
   echo Theme::metaTags('description');
  ?>
 </head>
<body>

<h1>This is a Heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>