فاوآیکن

بلودیت helpers را عرضه کرده تا به توسعه دهندگان کمک کرده آن‌ها کدهای کمتری بنویسند. برای این آموزش از نامهای زیر استفاده خواهیم کرد.

 • نام قالب box
 • آدرس وب سایت https://www.example.com
 • مسیر قالب /bl-themes/box/
 • مسیر فاوآیکن قالب /bl-themes/box/favicon.png

روش بعدی از helper قالب Theme:: برچسب head مربوط به فاوآیکن را تولید می‌کند، بصورت پیش‌فرض mime type مقدار image/png را باز می گرداند.

<?php
 echo Theme::favicon('favicon.png');
?>

خروجی HTML

<link rel="shortcut icon" href="https://www.example.com/bl-themes/box/favicon.png" type="image/png">

همچنین اگر می‌خواهید از نوع دیگر فاوآیکن مثل .ico استفاده کنید می‌توانید mime type آن را مشخص کنید.

<?php
 echo Theme::favicon('favicon.ico', 'image/x-icon');
?>

خروجی HTML

<link rel="shortcut icon" href="https://www.example.com/bl-themes/box/favicon.ico" type="image/x-icon">

مثال

کد HTML و PHP بعدی یک مثال کامل از چگونگی گذاشتن فاوآیکن درون یک قالب است.

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Hello</title>

  <?php
   echo Theme::favicon('favicon.png');
  ?>
 </head>
<body>

<h1>This is a Heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>