فایل های CSS

بلودیت helpers را عرضه کرده تا به توسعه دهندگان کمک کرده آن‌ها کدهای کمتری بنویسند.
برای این آموزش از نامهای زیر استفاده خواهیم کرد.

 • نام قالب box
 • آدرس وب سایت https://www.example.com
 • مسیر قالب /bl-themes/box/
 • مسیر فایل CSS قالب/bl-themes/box/style.css

بیایید فایل CSS به نام style.css اضافه کنیم، فایل در مسیر /bl-themes/box/style.css قرار دارد، اگر شما helper به نام Theme:: داشته باشید نیازی به اهمیت دادن به مسیر مطلق ندارید.

<?php
  echo Theme::css('style.css');
?>

خروجی HTML

"stylesheet" type="text/css" href="https://www.example.com/bl-themes/box/style.css">

مثال

کد HTML و PHP بعدی یک مثال کامل از چگونگی گذاشتن دو فایل CSS درون یک قالب است.


<html>
  <head>
    <title>Hello</title>

    
  </head>
<body>

<h1>This is a Heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>