فایل های Javascript

بلودیت helpers را عرضه کرده تا به توسعه دهندگان کمک کرده آن‌ها کدهای کمتری بنویسند.
برای این آموزش از نامهای زیر استفاده خواهیم کرد.

 • نام قالب box
 • آدرس وب سایت https://www.example.com
 • مسیر قالب /bl-themes/box/
 • مسیر فایل Javascript قالب/bl-themes/box/main.js

بیایید فایل Javascript به نام main.js اضافه کنیم، فایل در مسیر /bl-themes/box/main.js قرار دارد، اگر شما helper به نام Theme:: داشته باشید نیازی به اهمیت دادن به مسیر مطلق ندارید.

<?php
  echo Theme::js('main.js');
?>

خروجی HTML

<script src="https://www.example.com/bl-themes/box/main.js"></script>

مثال

کد HTML و PHP بعدی یک مثال کامل از چگونگی گذاشتن دو فایل Javascript درون یک قالب است.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Hello</title>
  </head>
<body>

<h1>This is a Heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

<?php
  echo Theme::js('main.js');
  echo Theme::js('buttons.js');
?>

</body>
</html>