قراردادن Framework

قالب‌ها در بلودیت بسیار انعطاف پذیر هستند، شما می‌توانید از هر فریم ورکی (Bootstrap، Foundation، Bulma، UIkit، Semantic UI ، غیره) ، هر کد Javascript ، هر آنچه که می‌خواهید استفاده کنید.

ما تعداد کمی از فریم ورک ها را در مستندات نوشتیم، ولی شما می توانید با ویرایش این صفحه هر تعدادی که دوست داشتید اضافه کنید.

قراردادن jQuery

بلودیت آخرین نسخه از jQuery را درون بسته قرار داده است، شما می توانید آن را توسط helper قرار دهید.

<?php
  echo Theme::jquery();
?>

خروجی HTML

<script src="https://www.example.com/bl-kernel/js/jquery.min.js"></script>

قراردادن Bootstrap

بلودیت آخرین نسخه از Bootstrap را درون بسته قرار داده است، شما می توانید آن را توسط helper قرار دهید. قراردادن فایل Javascript برای Bootstrap.

<?php
  echo Theme::jsBootstrap();
?>

خروجی HTML

<script src="https://www.example.com/bl-kernel/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

قراردادن فایل CSS برای Bootstrap.

<?php
  echo Theme::cssBootstrap();
?>

خروجی HTML

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://www.example.com/bl-kernel/css/bootstrap.min.css">

قراردادن UIkit

این فریم ورک در بسته بلودیت قرار ندارد ولی شما به راحتی توسط helpers Theme::css() و Theme::js() با استفاده از UIKit CDN و یا دانلود فایل های آن درون قالب خود قرار دهید.

مثال پایین UIKit را از CDN درون قالب قرار می دهد، به false در انتهای خط دقت کنید، این مورد به تابع می گویید که ما می خواهیم فایلی را از بیرون استفاده کنیم.

<?php
  echo Theme::css('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/uikit/3.0.0-rc.26/css/uikit.min.css', false);

  echo Theme::js('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/uikit/3.0.0-rc.26/js/uikit.min.js', false);
  echo Theme::js('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/uikit/3.0.0-rc.26/js/uikit-icons.min.js', false);
?>

خروجی HTML

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/uikit/3.0.0-rc.26/css/uikit.min.css">

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/uikit/3.0.0-rc.26/js/uikit.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/uikit/3.0.0-rc.26/js/uikit-icons.min.js"></script>