قرار دادن پلاگین ها

بلودیت از پلاگین ها پشتیبانی می کند و هر پلاگین دارای هوک می باشد، هوک ها توابع هستند و این توابع در مکان های مختلف قالب اجرا می شوند.

لیستی از هوک ها را می توانید اینجا ببینید:

برای مثال، برای اجرای همه پلاگین های فعال شده توسط هوک siteHead می توانید از helper Theme::plugins() استفاده کنید.

<?php
  Theme::plugins('siteHead');
?>

مثال

کد HTML و PHP بعدی یک مثال کامل از چگونگی گذاشتن 3 نوع مختلف از هوک و اجرای آن ها در مکان صحیح قالب است.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Hello</title>

    <?php
      Theme::plugins('siteHead');
    ?>
  </head>
<body>

<?php
  Theme::plugins('siteBodyBegin');
?>

<h1>This is a Heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

<?php
  Theme::plugins('siteBodyEnd');
?>

</body>
</html>