لیست هوک ها

در اینجا لیستی از هوک ها که توسط بلودیت پشتیبانی می شود را می توانید ببنید.

هوک ها اجرا در توضیحات
siteHead قالب
siteBodyBegin قالب
siteBodyEnd قالب
siteSidebar قالب
beforeSiteLoad قالب
afterSiteLoad قالب
pageBegin قالب
pageEnd قالب
adminHead قالب مدیریت
adminBodyBegin قالب مدیریت
adminBodyEnd قالب مدیریت
adminSidebar قالب مدیریت
dashboard قالب مدیریت
beforeAdminLoad هسته
afterAdminLoad هسته
beforeRulesLoad هسته
afterFormSave هسته
afterPageCreate هسته
afterPageModify هسته
afterPageDelete هسته
loginHead قالب مدیریت
loginBodyBegin قالب مدیریت
loginBodyEnd قالب مدیریت
توجه
تمام قالب ها از هوک ها برای قالب پشتیبانی نمی کنند.