مثال: اولین قالب من

بیایید یک قالب جدید و ساده ای را بسازیم، من قالب جدید خودم را Coffee می نامم.

 • فولدر قالب را درون فولدر /bl-themes/ بسازید، ، حال شما /bl-themes/coffee/ را دارید
 • فایل en.json را درون فولدر /bl-themes/coffee/languages/ بسازید.
 • فایل metadata.json را درون فولدر /bl-themes/coffee/ بسازید.
 • فایل index.php را درون فولدر /bl-themes/coffee/ بسازید.

شما ساختار فایل ها و فولدر به شکل زیر دارید.

  /bl-themes/coffee/
    language/en.json
    metadata.json
    index.php

قدم بعدی ایجاد محتوای فایل ها است. بیایید از فایل index.php شروع کرده و کد های HTML و PHP زیر را اضافه می کنیم.

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Bludit</title>
  </head>
  <body>
    <?php foreach ($content as $page): ?>

      <h1><?php echo $page->title(); ?></h1>
      <div><?php echo $page->content(); ?></div>
      <hr>

    <?php endforeach; ?>
  </body>
  </html>

فایل languages/en.json را ویرایش کرده و نام قالب و توضیحات آن را اضافه می کنیم.

{
  "theme-data":
  {
    "name": "Coffee",
    "description": "This is my first theme for Bludit."
  }
}

حال فایل metadata.json را برای تکمیل اطلاعات درباره قالب را ویرایش می کنیم.

{
    "author": "Bludit",
    "email": "",
    "website": "",
    "version": "1.0",
    "releaseDate": "2019-01-01",
    "license": "MIT",
    "compatible": "3.0",
    "notes": ""
}

تبریک میگم، شما اولین قالب خود را برای بلودیت ساختید! حال می توانید به تنظیمات رفته و آن را فعال کنید.