مثال: دومین قالب من

این دومین مثالی است در مورد اینکه چطور یک قالب بلودیت را از صفر شامل CSS ، Javascript و پشتیبانی از پلاگین ها بسازیم.

قالب بعدی را Mars می نامیم. اگر شما علاقه ای به این آموزش ندارید می توانید کد منبع قالب مارس را دانلود کنید.

ساختار فولدر

فولدری را درون فولدر /bl-themes/ بسازید، حال شما /bl-themes/mars/ را دارید. بعد، فولدرهای language ، css و js را بسازید.

 • فولدر language را درون فولدر /bl-themes/mars/ بسازید.
 • فولدر css را درون فولدر /bl-themes/mars/ بسازید.
 • فولدر js را درون فولدر /bl-themes/mars/ بسازید.
/bl-themes/mars/
  css/
  js/
  language/

نام و اطلاعات

فایلی را با اطلاعات قالب بسازید. فایل بایستی در شاخه قالب باشد، فایل metadata.json با کد JSON زیر:

{
  "author": "Bludit",
  "email": "",
  "website": "",
  "version": "1.0",
  "releaseDate": "2019-01-01",
  "license": "MIT",
  "compatible": "3.0",
  "notes": ""
}

فایل دیگری با نام و اطلاعات قالب بسازید، فایلی به نام en.json درون فولدر /bl-themes/mars/languages/ با کد JSON زیر:

{
  "theme-data":
  {
    "name": "Mars",
    "description": "This is my second theme for Bludit."
  }
}

Index.php

بیایید بر روی فایل index.php کار کنیم، فایلی درون فولدر /bl-themes/mars/ با کد HTML پایین بسازید:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>

</body>
</html>

فایل های CSS

فایل های CSS را اضافه کنید:

 • با استفاده از Helper object Theme::css()
 • یا با استفاده از تگ HTML <link href="..." rel="stylesheet" type="text/css" />

در این مورد ما استفاده از Helper فایل CSS /bl-themes/mars/css/style.css را اضافه می کنیم. با استفاده از Helper شما نیاز ندارید که مسیر مطلق را تعیین کنید.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">

  <!-- CSS -->
  <?php echo Theme::css('css/style.css') ?>
</head>
<body>

</body>
</html>

فایل های Javascript

فایل های Javascript را اضافه کنید:

 • با استفاده از Helper object Theme::js()
 • یا با استفاده از تگ HTML <script>...</script>

در این مورد ما استفاده از Helper فایل Javascript /bl-themes/mars/js/mars.js را اضافه می کنیم. با استفاده از Helper شما نیاز ندارید که مسیر مطلق را تعیین کنید.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">

  <!-- CSS -->
  <?php echo Theme::css('css/style.css') ?>

  <!-- Javascript -->
  <?php echo Theme::js('js/mars.js') ?>
</head>
<body>

</body>
</html>

افزودن پشتیبانی پلاگین

افزودن پشتیبانی برای پلاگین ها، می توانید از helper Theme::plugins() استفاده کنید.

هوک های پلاگین برای سایت عبارتند از:

 • siteHeadشامل تمام پلاگین هایی می شود که کد درون <head>...</head> را بر میگردانند.
 • siteBodyBeginشامل تمام پلاگین هایی می شود که کد درون <body>...</body> را از شروع بر می گردانند، می تواند بنر خوش آمد گویی، و یا نوار ابزار در بالا باشد.
 • siteBodyEndشامل تمام پلاگین هایی می شود که کد درون<body>...</body> را در پایین بر می گردانند، مثل کدهای جاوا اسکریپت.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">

  <!-- CSS -->
  <?php echo Theme::css('css/style.css') ?>

  <!-- Javascript -->
  <?php echo Theme::js('js/mars.js') ?>

  <!-- Load plugins with the hook siteHead -->
  <?php Theme::plugins('siteHead') ?>
</head>
<body>
  <!-- Load plugins with the hook siteBodyBegin -->
  <?php Theme::plugins('siteBodyBegin') ?>

  <!-- Here all the rest of HTML code -->

  <!-- Load plugins with the hook siteBodyBegin -->
  <?php Theme::plugins('siteBodyEnd') ?>
</body>
</html>

عنوان و شعار سایت

شما می توانید از Site_object برای دریافت عنوان و شعار سایت استفاده کنید.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">

  <!-- CSS -->
  <?php echo Theme::css('css/style.css') ?>

  <!-- Javascript -->
  <?php echo Theme::js('js/mars.js') ?>

  <!-- Load plugins with the hook siteHead -->
  <?php Theme::plugins('siteHead') ?>
</head>
<body>
  <!-- Load plugins with the hook siteBodyBegin -->
  <?php Theme::plugins('siteBodyBegin') ?>

  <h1><?php echo $site->title() ?></h1>
  <h2><?php echo $site->slogan() ?></h2>

  <!-- Load plugins with the hook siteBodyBegin -->
  <?php Theme::plugins('siteBodyEnd') ?>
</body>
</html>

من کجا هستم

حال بیایید با محتوای سایت کار کنیم.

برای یافتن مکانی که کاربر در آن سایت را مرور می کند می توانید از متغییر $WHERE_AM_I استفاده کنید. برای مثال، اگر کاربر در حال بازدید از صفحه ای است که مقدار متغییر آن استرینگ value باشد، و اگر کاربر در حال بازدید از محیط کاربری (صفحه اصلی) باشد، مقدار متغییر home می باشد.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">

  <!-- CSS -->
  <?php echo Theme::css('css/style.css') ?>

  <!-- Javascript -->
  <?php echo Theme::js('js/mars.js') ?>

  <!-- Load plugins with the hook siteHead -->
  <?php Theme::plugins('siteHead') ?>
</head>
<body>
  <!-- Load plugins with the hook siteBodyBegin -->
  <?php Theme::plugins('siteBodyBegin') ?>

  <h1><?php echo $site->title() ?></h1>
  <h2><?php echo $site->slogan() ?></h2>

  <?php if ($WHERE_AM_I=='page'): ?>
    <p>The user is watching a particular page</p>
  <?php elseif ($WHERE_AM_I=='home'): ?>
    <p>The user is watching the homepage</p>
  <?php endif ?>

  <!-- Load plugins with the hook siteBodyBegin -->
  <?php Theme::plugins('siteBodyEnd') ?>
</body>
</html>

محتوای اصلی

اگر کاربر در صفحه اصلی باشد، بلودیت یک آرایه عمومی به نام $pages به همراه تمام نوشته های منتشر شده تولید می کند، هر نوشته یک Page Object است.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">

  <!-- CSS -->
  <?php echo Theme::css('css/style.css') ?>

  <!-- Javascript -->
  <?php echo Theme::js('js/mars.js') ?>

  <!-- Load plugins with the hook siteHead -->
  <?php Theme::plugins('siteHead') ?>
</head>
<body>
  <!-- Load plugins with the hook siteBodyBegin -->
  <?php Theme::plugins('siteBodyBegin') ?>

  <h1><?php echo $site->title() ?></h1>
  <h2><?php echo $site->slogan() ?></h2>

  <?php if ($WHERE_AM_I=='page'): ?>
    <p>The user is watching a particular page</p>
  <?php elseif ($WHERE_AM_I=='home'): ?>
    <?php foreach ($content as $page): ?>
      <h3><?php echo $page->title(); ?></h3>
    <?php endforeach ?>
  <?php endif ?>

  <!-- Load plugins with the hook siteBodyBegin -->
  <?php Theme::plugins('siteBodyEnd') ?>
</body>
</html>

اگر کاربر در حال بازدید از یک صفحه خاصی است، بلودیت یک Page-object $page عمومی تولید می کند، در این مثال، ما می خواهیم عنوان و محتوا را چاپ کنیم.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">

  <!-- CSS -->
  <?php echo Theme::css('css/style.css') ?>

  <!-- Javascript -->
  <?php echo Theme::js('js/mars.js') ?>

  <!-- Load plugins with the hook siteHead -->
  <?php Theme::plugins('siteHead') ?>
</head>
<body>
  <!-- Load plugins with the hook siteBodyBegin -->
  <?php Theme::plugins('siteBodyBegin') ?>

  <h1><?php echo $site->title() ?></h1>
  <h2><?php echo $site->slogan() ?></h2>

  <?php if ($WHERE_AM_I=='page'): ?>
    <h3><?php echo $page->title(); ?></h3>
  <?php elseif ($WHERE_AM_I=='home'): ?>
    <?php foreach ($pages as $page): ?>
      <h3><?php echo $page->title(); ?></h3>
    <?php endforeach ?>
  <?php endif ?>

  <!-- Load plugins with the hook siteBodyBegin -->
  <?php Theme::plugins('siteBodyEnd') ?>
</body>
</html>
دانلود
کد سورس قالب مارس را دانلود کنید.